Ochrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na tomto eshopu je fyzická osoba Petr Dvořák, se sídlem Služská 779, Praha 8, 18200, IČ: 76149030, zapsaný v živnostenském rejstříku, a jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na náš eshop, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Automaticky zpracováváme i cookies.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Na základě oprávněného zájmu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést emailem nebo telefonicky námitku.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat minimálně po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi nebo jak to bude potřeba pro zajištění záručního a pozáručního servisu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme přiměřená opatření k tomu, aby osobní data byla v bezpečí a abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. profilu.

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí našeho kontaktního formuláře.